Book et besøg
Klimadan medarbejder på kontoret, i telefonsamtale med kunde.

Hjem  /  Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder for salg og leverancer af produkter og løsninger fra Klimadan. Disse salgs- og leveringsbetingelser skal være de eneste gældende vilkår for salget og leverancen.

Tilbud og ordrebekræftelse

Skriftlige såvel som mundtlige tilbud, medmindre andet er skriftligt aftalt, er kun gældende i 30 dage fra afgivelse. Indgåede aftaler kan annulleres af Klimadan indenfor 10 dage fra aftaleindgåelse, hvis Klimadan vurderer, at købers kreditværdighed ikke er tilstrækkelig.

Levering

Levering sker via aftale. Hvis intet andet er aftalt sker levering af fabrik fra Klimadans datterselskaber, samarbejdspartnere og produktionssteder i ind- og udland. Fragt-, forsikrings- og forsendelsesomkostninger m.v. betales i så fald af køber.

Adgangsveje mv.

Hvis forholdene på installationsstedet viser sig at gøre levering eller installering mere besværlig end Klimadan – eventuelt efter fysisk besigtigelse – med rimelighed kunne forvente, faktureres meromkostningerne til køber.

Jordarbejde

Gravearbejde på grunden foretages efter købers anvisning, og på købers ansvar. Køber skal derfor ved eventuel fysisk besigtigelse, og under alle omstændigheder inden gravearbejde påbegyndes, gøre opmærksom på og markere eventuelle stikledninger, elkabler, dræn mv. af betydning for gravearbejdet.

Installering

Hvis det er aftalt, at Klimadan skal foretage installering, sker dette i henhold til god professionel standard efter Klimadans skøn. Køber er gjort opmærksom på, at tilslutningen til købers installationer kan medføre behov for vedligeholdelse, udluftning og/eller rensning af købers installationer. Da dette ikke kan undgås og er uden for Klimadans kontrol, påtager Klimadan sig intet ansvar herfor.

Prisændringer

Hvis det aftalte leveringstidspunkt er mere end 6 måneder efter, at aftalen er indgået – og Klimadans dokumenterede indkøbspris inkl. fragt og afgifter har ændret sig mere end 10% fra indgåelsen af aftalen – så har Klimadan frem til 1 måned forud for leveringstidspunktet, ret til at ændre prisen svarende til prisændringen. Køber vil i så fald, i 14 dage fra modtagelse af information om prisændringen, frit kunne annullere ordren.

Emballage

Engangsemballage godtgøres ikke ved returnering. Flergangsemballage faktureres særskilt, men godskrives delvist køber ved omgående returnering i uskadt stand, i overensstemmelse med Klimadans anvisninger.

Risiko

Risikoen for produkterne overgår til køber ved leveringen.

Betalingsvilkår

Betalingsbetingelse vil fremgå af tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Såfremt betaling ikke erlægges i rette tid, skal køber tillige betale morarenter beregnet fra forfaldsdato med 2 % pr. måned. Morarente vil ligeledes blive beregnet i tilfælde af ydet henstand. Handler køber udenfor sit erhverv opkræves rente efter rentelovens regler. Køber er uberettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage modregning for modkrav, som køber måtte påberåbe sig.

Ejendomsforbehold

Klimadan forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde betaling har fundet sted.

Beregninger

Alle beregninger foretaget af Klimadan er vejledende. Beregningerne er bl.a. baseret på information modtaget fra køber. Beregningerne er derudover med forbehold for en række efterfølgende forhold. Herunder det faktiske efterfølgende forbrug, temperatur, priser og årstid mv.
Klimadan påtager sig derfor ikke ansvaret for, at estimerede besparelser kan opnås i praksis.

Ændringer

Klimadan forbeholder sig ret til, uden varsel, at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden at ændre aftalte tekniske specifikationer.

Leveringstid og forsinkelse

Ethvert af Klimadans meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn, herunder skøn over leveringstiden fra leverandører. Klimadan er til hver en tid berettiget til at forlænge leveringstiden med indtil 30 arbejdsdage. Overskrider Klimadan denne frist væsentligt, er køber berettiget til at hæve købet – såfremt Klimadan ikke har leveret ydelsen inden for en af køber skriftligt fastsat yderligere frist på minimum 10 arbejdsdage. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art. Herunder erstatning for direkte tab eller driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.

Mangler

Klimadan har intet ansvar for fejl og mangler der er en følge af, at produktets service- og/eller vedligeholdelsesvejledning ikke er fulgt. Klimadans ansvar for fejl og mangler er altid, og i enhver situation, begrænset til efter Klimadans valg – enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele kunden et forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre mangels beføjelser gældende

Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
Klimadan er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af Klimadan. Klimadan er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens produkterne er i købers besiddelse. Klimadan er heller ikke ansvarlig for skade på ting der er fremstillet af køber, eller på ting hvori disse indgår. I øvrigt er Klimadan kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. I den udstrækning Klimadan måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Klimadan skadesløs i samme omfang som Klimadans ansvar er begrænset i henhold til disse salgs- og leverings- betingelser. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som Klimadan vælger i medførelse af pkt. 19 i nærværende betingelser.

Reklamationsret

Køber har reklamationsret iht. købelovens regler. Klimadan har ret til at træffe rimelig bestemmelse om, hvorvidt en udbedring skal ske af køber, tredje part eller Klimadan.

Ansvarsfraskrivelse og begrænsning

Klimadan er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader, produktions- og driftstab, avancetab, tidstab eller andre indirekte tab som eksempelvis udgifter til påfyldning af nyt kølemiddel, i forbindelse med utætheder i kølekreds mv., udgifter til fjernelse af eventuelle træk/støj/vibrationsgener opstået som følge af de leverede produkter, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, øget elforbrug, tab af forventet besparelse og lignende. Ligesom Klimadan fraskriver sig ethvert ansvar for tab af data eller omkostninger i forbindelse med reetablering heraf.

Returnering

Returnering af varer kan kun finde sted efter aftale med Klimadan, i hvert enkelt tilfælde. Sådan returnering vil udelukkende kunne aftales for kurante produkter i ubeskadiget original emballage, for hvilke fakturanummer opgives. Returnering skal ske for købers regning og risiko. For sådanne returnerede produkter beregnes et administrationsgebyr fastsat af Klimadan.

Tvister

Dansk ret er gældende for leverancen, og enhver tvist der måtte opstå i forbindelse hermed. Klimadan har ret til at afgøre hvorvidt tvister, som måtte opstå i forbindelse med leverancen, skal afgøres endeligt ved voldgift eller ved domstol. I tilfælde af at Klimadan vælger at lade tvisten afgøre ved voldgift, skal dette ske ved Voldgiftsinstituttet efter Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom. Møder skal holdes i Herning.
Processprog skal være dansk. Såfremt Klimadan vælger at indbringe tvisten for domstolene, skal sagen efter Klimadans valg behandles ved Klimadans eller købers værneting.

Gyldighed

Skulle enkelte bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser helt eller delvis være ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser hhv. den resterende del af de pågældende bestemmelser.