Book et besøg

Hjem  /  Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder for salg og leverancer af produkter og løsninger fra Klimadan. Disse salgs- og leveringsbetingelser skal være de eneste gældende vilkår for salget og leverancen.

Tilbud og ordrebekræftelse

Skriftlige såvel som mundtlige tilbud er, med mindre andet er skriftligt aftalt, kun gældende i 30 dage fra afgivelse. Ordrer op til kr. 5000,- ex. moms effektueres uden brug af tilbud og ordrebekræftelser og Køber er således i denne situation bundet allerede ved sin bestilling.

Indgåede aftaler kan annulleres af Klimadan inden 10 dage fra aftaleindgåelse, hvis Klimadan vurderer, at Købers kreditværdighed ikke er tilstrækkelig høj. Meddelelse om annullering skal være afsendt fra Klimadan til Køber inden udløbet af 10 dages fristen.

Levering

Efter Klimadans valg kan produkterne leveres af Klimadan såvel som af dets datterselskaber, samarbejdspartnere og produktionssteder i ind- og udland. Produkterne leveres ab fabrik fra netop nævnte leveringssted. Fragt-, forsikrings- og forsendelsesomkostninger m.v. betales af Køber. I mangel af speciel instruktion vil produkterne blive afsendt via en af Klimadan valgt transportform.

Prisændringer

Klimadan forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af valutakursændringer, afgiftsændringer, statsindgreb eller andre forhold, som Klimadan ikke er herre over.

Emballage

Engangsemballage godtgøres ikke ved returnering. Flergangsemballage faktureres særskilt, men godskrives delvist Køber ved omgående returnering i uskadt stand i overensstemmelse med Klimadans anvisninger.

Risiko

Risikoen for produkterne overgår til Køber ved leveringen, som er tidspunktet for afsendelse fra Klimadan såvel som fra dets datterselskaber, samarbejdspartnere og produktionssteder i ind- og udland. Klimadan har intet ansvar for skade eller tab, der måtte opstå under transporten. Klimadan tegner ikke transportforsikring for Køber, medmindre dette er aftalt særskilt i det enkelte tilfælde.

Betalingsvilkår

Betalingsbetingelse vil fremgå af tilbud, ordre-bekræftelse eller faktura. Såfremt betaling ikke erlægges i rette tid, skal Køber tillige betale morarenter beregnet fra forfaldsdato med 2 % pr.
måned. Morarente vil ligeledes blive beregnet i tilfælde af ydet henstand. Handler Køber uden for sit erhverv opkræves rente efter rentelovens regler. Køber er uberettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage modregning for modkrav, som Køber måtte påberåbe sig, medmindre sådanne er accepteret af Klimadan.

Ejendomsforbehold

Klimadan forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde betaling har fundet
sted.

Kataloger, brochurer og informationsmateriale

Klimadan er kun ansvarlig for fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale, hvis Køber ikke havde mulighed for at erkende disse ved tilstrækkelig omhu. Køber skal sikre sig, at ovennævnte er nyeste og opdaterede versioner. Klimadan har heller intet ansvar for eventuelle fejlfortolkninger af de oplysninger, der er indeholdt deri. Skriftligt materiale og tegninger, som er udleveret til Køber, men som ikke er beregnet til offentliggørelse, må Køber ikke videregive til tredjemand.

Ændringer

Klimadan forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden at ændre aftalte tekniske specifikationer.

Leveringstid og forsinkelse

Ethvert af Klimadan meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn. Klimadan er til hver en tid berettiget til at forlænge leveringstiden med indtil 15 arbejdsdage. Overskrider Klimadan denne frist væsentligt, er Køber berettiget til at hæve købet, såfremt Klimadan ikke har leveret ydelsen indenfor en af Køber skriftligt fastsat yderligere frist på minimum 10 arbejdsdage.
Vælger Køber at ophæve aftalen, har Køber alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for direkte tab eller driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.

Forårsages Klimadans forsinkelse af forhold, for hvilke Køber er ansvarlig, herunder eksempelvis Købers ændring af konfiguration eller kravspecifikation, forsinkelse med levering af tekniske specifikationer eller andre oplysninger, eller udskiftning af Købers ansvarlige nøgleperson, udskydes Klimadans leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den
opståede forsinkelse.

Klimadan har intet ansvar for forsinkelse som følge af forhold, som Klimadan ikke med rimelighed kan siges at være herre over.

Som medlem af Dansk Arbejdsgiver-forening tager Klimadan yderligere følgende forbehold:

  1. Ved strejke / lockout, der har indflydelse på Klimadans virksomhed, udskydes leveringen
    med et tidsrum, der svarer til den indflydelse, arbejds-standsningen har haft på arbejdets
    (leverancens) gang.
  2. Klimadan er forpligtet til at efterkomme et påbud fra Arbejdsgiverforeningen om at
    levering af materialer og handelsvarer ikke må ske til brug i et fag, hvor der er konflikt.

Mangler

Klimadans ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til efter Klimadans valg enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele kunden et forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre mangels beføjelser gældende. Er mangler ikke påvist skriftligt indenfor 180 dage efter leverance frafalder ethvert ansvar fra Klimadan.

Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. regler i dansk ret.

Klimadan er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af Klimadan. Klimadan er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens produkterne er i Købers besiddelse. Klimadan er heller ikke ansvarlig for skade på ting, der er fremstillet af Køber, eller på ting hvori disse indgår. I øvrigt er Klimadan kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. I den udstrækning Klimadan måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Klimadan skadesløs i samme omfang, som Klimadans ansvar er begrænset i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som Klimadan vælger i medfør af pkt. 19 i nærværende betingelser.

Reklamationsret

Køber har reklamationsret iht. købelovens regler.

Ethvert krav med hensyn til mangler, forsinket levering eller vedrørende produktansvar skal straks videregives af Køber til Klimadan. En reklamation kan kun behandles, såfremt reklamationen har fået tildelt et reklamations-nummer af Klimadan. Klimadan forbeholder sig ret til ved enhver reklamation at træffe bestemmelse om, hvorvidt denne skal udbedres af Køber, trediepart eller Klimadans eget serviceorgan.

Ansvarsfraskrivelse og begrænsning

Klimadan er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader, produktions- og driftstab, avancetab, tidstab eller andre indirekte tab som eksempelvis udgifter til påfyldning af nyt kølemiddel i forbindelse med utætheder i kølekreds mv., udgifter til fjernelse af eventuelle træk/støj/vibrationsgener opstået som følge af de leverede produkter, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende, ligesom Klimadan fraskriver sig ethvert ansvar for tab af data eller omkostninger i forbindelse med reetablering heraf.

Klimadan er kun ansvarlig for en skade, såfremt det endegyldigt bevises, at skaden skyldes en fej i en leverance/ydelse udført af Klimadan og kun såfremt dette skriftligt er erkendt af Klimadan.

Klimadans ansvar for forsinkelser, mangler, produktansvar m.v. er beløbsmæssigt begrænset til 50 % af det beløb, kunden har erlagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af vederlaget for ydelsen, er Klimadans samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til kr. 300.000,- Klimadan er ikke ansvarlig for skader, der skyldes, at Køber har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham.

Klimadan er ikke ansvarlig for skade, herunder personskade, forvoldt af leverancer/ydelser efter leverancen/ydelsen er overdraget til køberen Klimadan fraskriver sig alt ansvar i situationer, hvor installatøren/Kunden påbegynder arbejdet, inden de lovmæssige godkendelser foreligger fra de offentlige instanser. Bestilte og fremsendte varer vil i disse tilfælde ikke kunne returneres til Klimadan uden forudgående aftale.

Returnering

Returnering af varer kan kun finde sted efter aftale med Klimadan i hvert enkelt tilfælde, og sådan returnering vil udelukkende kunne aftales for kurante produkter i ubeskadiget original emballage, for hvilke fakturanummer opgives. Returnering skal ske for Købers regning og risiko. For sådanne returnerede produkter beregnes et administrationsgebyr fastsat af Klimadan.

Rettigheder til software

Såfremt produkterne helt eller delvis består af software, erhverver Køber alene en brugsret til softwaren. Køber erhverver hverken ejendomsret eller andre former for rettigheder til softwaren.

Tvister

Dansk ret er gældende for leverancen og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse hermed. Klimadan har ret til at afgøre, hvorvidt tvister, som måtte opstå i forbindelse med leverancen, skal afgøres endeligt ved voldgift eller ved domstol. I tilfælde af at Klimadan vælger at lade tvisten afgøre ved voldgift, skal dette ske i henhold til voldgiftsreglerne fastsat af Det Internationale Handelskammer (ICC). Møder skal holdes i Herning. Processprog skal være dansk.

Såfremt Klimadan vælger at indbringe tvisten for domstolene, skal sagen efter Klimadans valg behandles ved Klimadans eller Købers værneting.

Gyldighed

Skulle enkelte bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser helt eller delvis være ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser hhv. den resterende del af de pågældende bestemmelser.

Hent salgs- og leveringsbetingelser som pdf